โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี 2 โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบขนมและนมให้แก่น้องๆ ชมรมรักการอ่านของโรงเรียนต้นแบบ ที่ร่วมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทักษะการอ่าน สร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นการศึกษา และร่วมพัฒนาการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง

 

โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) จ.อุดรธานี

 

 

คุณอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณวันวิสา ชานนตรี ผู้แทนจาก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมส่งมอบแก่ คุณสิทธิพงษ์ เพ็ชรนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) พร้อมคณะครูและนักเรียนในชมรมรักการอ่านรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564  

 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา จ.สกลนคร

 

คุณชญานิน มุธุสิทธิ์ ผู้แทนจาก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมส่งมอบแก่ สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ พร้อมคณะครูและนักเรียนในชมรมรักการอ่านรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564  

 

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ จ.กำแพงเพชร

 

คุณสมชาย มีชอบ หัวหน้าภาคสาขาจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณชุติมา ภาคำ ผู้แทนจาก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมส่งมอบแก่ คุณอภิศักดิ์ แก้วแต้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยภูมิ พร้อมคณะครูในชมรมรักการอ่านรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564  

 

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จ.ศรีสะเกษ

 

คุณชญานิน มุธุสิทธิ์ ผู้แทนจาก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมส่งมอบแก่ คุณณัฏฐ์วริน เวียงนนท์ รองผู้อำนวยการฯ, คุณพิชชากรณ์ คณะนา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและนักเรียนในชมรมรักการอ่านรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

 

โรงเรียนสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

คุณวภัส ไตรยคุณ ผู้แทนจาก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมส่งมอบแก่ คุณศราวุธ ใจยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้อง และ คุณปนัดดา ศุภวรรณรักษ์ คุณครูร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

 

โรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณภูมิ

 

คุณสังวาล ศรีบุญเพ็ง หัวหน้าภาคสาขาอู่ทอง ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ คุณวภัส ไตรยคุณ ผู้แทนจาก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมส่งมอบแก่ คุณศุภกร เวชวิฐาน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูในชมรมรักการอ่านรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564  

 

โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) จ.อุบลราชธานี

 

คุณชญานิน มุธุสิทธิ์ ผู้แทนจาก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมส่งมอบแก่ คุณสุชาติ ธารารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลฯ, คุณปานเกษม จันทร์เลื่อน คุณครูผู้ร่วมดำเนินการและดูแลโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” พร้อมคณะครูและนักเรียนในชมรมรักการอ่านรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายตรง บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมส่งมอบแก่ คุณสมชาย ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส พร้อมคณะครูในชมรมรักการอ่านรับมอบ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

 

โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) จ.ฉะเชิงเทรา

 

คุณจินตรันต์ภัณฑ์ ดาวประดับวงษ์ ผู้แทนจาก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมส่งมอบแก่ วรีชญา ชอบดี รองผู้อำนวยการฯ, คุณนพคุณ เจิมจรุง รองผู้อำนวยการฯ, คุณนันทนา เรียงคำ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูในชมรมรักการอ่านรับมอบ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

 

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

 

คุณสมชาย มั้นพรรษา หัวหน้าภาคสาขาราชบุรี ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบแก่ คุณเษฎา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม พร้อมคณะครูในชมรมรักการอ่านรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564  

 

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์นักอ่าน สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เชื่อว่านิสัยรักการอ่านคือพื้นฐานของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์นักอ่านได้อย่างยั่งยืน

 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม “อ่านกันวันละ 15 นาที” จากโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” รวมทั้งบทความและเคล็ดลับเกี่ยวกับการอ่านดีๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Happy Read