ร้านนายอินทร์ขอเชิญชวนน้องๆ นักอ่าน ที่อายุระหว่าง 3 - 6 ปี ร่วมประกวดคลิปวิดีโอแนะนำหนังสือโดนใจ ร่วมชิงทุนการศึกษากว่า 4,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 19,000 บาท

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

ผู้เข้าประกวด เป็นเยาวชน อายุระหว่าง 3 – 10 ปี โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ คือ 

รุ่นอายุ 3 - 6 ปี และรุ่นอายุ 7 - 10 ปี  

กติกาการประกวด

 • ผู้ร่วมกิจกรรมอัดคลิปรีวิว-แนะนำหนังสือ ภายใต้แนวคิด “หนังสือในดวงใจของหนู” โดยสามารถแนะนำหนังสือเรื่องใด และประเภทใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 240p (426×240) โดยมีขนาดไม่เกิน 1 GB
 • ไฟล์วิดีโอสำหรับส่งประกวด แนะนำเป็นไฟล์นามสกุล .mp4 หรือ .mov แต่ทั้งนี้ สามารถส่งไฟล์นามสกุลอื่นได้ดังนี้ .avi .flv .mkv .mpeg4 .mpg .wmv
 • ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งคลิปได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัล เท่านั้น
 • การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่ง และจะต้องไม่ซ้ำกับคลิปที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากคลิปนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

กำหนดระยะเวลา

 • ผู้สนใจสามารถส่งคลิปได้ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 (ก่อนเวลา 23.59 น.)
 • คณะกรรมการจะเริ่มนำคลิปของผู้ประกวดส่งอัปโหลดขึ้น Youtube ในช่องทางร้านนายอินทร์ ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ส่งคลิป
 • สิ้นสุดระยะเวลาการสะสมยอดเข้าชมของคลิป วันที่ 15 ก.พ. 64 (เวลา 12.00 น.)
 • ประกาศรางวัลผ่านช่องทาง Facebook ร้านนายอินทร์ และnaiin.com วันที่ 18 ก.พ. 64 (เวลา 12.00 น.)

ช่องทางการส่งคลิป

 • ส่งคลิปผ่านทาง QR CODE และลิงก์แบบสอบถาม Google Form โดยอัปโหลดไฟล์วิดีโอ และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน
 • ส่งคลิปทาง Email โดยแนบไฟล์ หรือลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ โดยระบุชื่อเรื่อง Email ว่า “ประกวด หนูน้อยนักรีวิว 2021” พร้อมลงท้ายด้วย ชื่อ-นามสกุล ของผู้ประกวด ส่งมาที่ naiinreview@gmail.com

รางวัล

แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ตามรุ่นอายุของผู้เข้าประกวด และรางวัลพิเศษ ได้แก่

 • ผู้เข้าประกวดรุ่นอายุ 3 - 6 ปี จำนวน 3 รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 รางวัล

- รางวัลชมเชย ชุดนิทาน มูลค่า 500 บาท 2 รางวัล

 • ผู้เข้าประกวดรุ่นอายุ 7 - 10 ปี จำนวน 3 รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 รางวัล

- รางวัลชมเชย ชุดนิทาน มูลค่า 500 บาท 2 รางวัล

 • รางวัลพิเศษ เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ส่งคลิปเข้าร่วมกิจกรรม

ชุดของขวัญ มูลค่า 345 บาท 50 รางวัล

การตัดสิน และเกณฑ์การตัดสิน

 • รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ของผู้ประกวดทั้ง 2 รุ่นอายุ ตัดสินจากยอดผู้เข้าชมคลิปที่ถูกอัปโหลดขึ้นผู้ประกวดส่งอัปโหลดขึ้น Youtube ในช่องทางร้านนายอินทร์สูงที่สุด 3 ลำดับ ตั้งแต่วันที่อัปโหลด จนถึงวันที่ 15 ก.พ. 64 (เวลา 12.00 น.)
 • รางวัลพิเศษ เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ส่งคลิปเข้าร่วมกิจกรรม โดยนับตามวันและเวลาที่ส่งคลิป

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • กรณีผู้ได้รางวัลยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทีมงานฯ จะส่งมอบของรางวัลให้กับผู้ปกครอง สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5
 • หากคลิปมียอดวิวเท่ากัน บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเลือกตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 • คลิปที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของคลิปรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม

 

ส่งคลิปวิดีโอได้ที่นี่

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/naiinfanclub

คุณหมวย โทร 02-423-9999 ต่อ 6025 :

คุณนุ้ย โทร 02-423-9999 ต่อ 6298 :

 

หมายเหตุ

วันและเวลาของกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่บริษัทฯ กำหนดทุกประการ

การดำเนินงาน และการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คลิปของผู้ส่งประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขคลิปได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน นอกจากนี้ สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับคลิปให้เป็นสิทธิ์ของบริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด