จากซ้ายไปขวา ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม  ที่ปรึกษา บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ,คุณเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ,คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ,ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ,คุณภาค เส็งพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม และนิตยสาร บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ,คุณนิสา บัวจุด ผู้จัดการฝ่ายขายตรง บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

 

(เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563) ผู้บริหารบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมร่วมหารือถึงนโยบาย และแผนงานการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในโครงการพัฒนามุมหนังสืออมรินทร์ Co-learning Space และ การสนับสนุนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” รวมไปถึงห้องสมุดอื่น ๆ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อยกระดับความรู้ สนับสนุนให้ผู้ปฎิบัติงานได้พัฒนา เสริมสร้างทักษะในการใช้เครื่องมือการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเอง และถ่ายทอดให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต และพาเข้าชมกระบวนการทำงานของธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ และคณะผู้บริหารอมรินทร์ กรุ๊ป มอบของที่ระลึกแก่ พาดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการว่า “จากนโยบายและแผนของกระทรวงการศึกษาธิการในส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ล้วนตรงกับแนวคิด และวิสัยทัศน์ของทางอมรินทร์ กรุ๊ป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความรุ่งโรจน์ของสังคม ผ่านสาระความรู้จากการอ่านหนังสือ ทั้งในรูปแบบเล่ม และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในเบื้องต้นได้มีการสนับสนุนหนังสือจำนวน 1,000 เล่ม เข้ามุมหนังสืออมรินทร์ หรือ Amarin Corner เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา Co-learning Space แก่ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 7 แห่ง ในภูมิภาคต่าง ๆ

 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบสินค้า ONIE Premium​ ของ กศน.ให้กับ ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

 

นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ด้วยการบริจาคหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 400 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดดังกล่าวเพิ่มเติม และทางอมรินทร์ กรุ๊ปยินดีให้การสนับสนุนโครงการของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสต่อไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 

มุมหนังสืออมรินทร์ หรือ Amarin Corner

 

โดยโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ และ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ของ อมรินทร์ กรุ๊ป นั้นมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการศึกษา ปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ ตลอดไปจนถึงการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต