ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

พจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ-ไทย

กุสุมา รักษมณี

อมรินทร์

9789749931875

1,011

0.0 x 0.0 x 0.0 cm

900 g

พจนานุกรมไทย

Paperback

Promotion

  • ซื้อหนังสือ สนพ.ในเครืออมรินทร์ 1 ล. ลด 15% / 4 ล. ลด 20%

Books

ราคา 575.00 บาท

488.75 บาท

Facebook Twitter Send to friend
พจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ - ไทย เล่มนี้ เรียบเรียงจาก Collins Cobuild : Pocket Idioms Dictionary เพื่อเป็นคู่มือการศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย โดยรวบรวมสำนวนไว้มากกว่า 3,000 สำนวน ทั้งจากภาษาอังกฤษแบบบริติชและแบบอเมริกัน และยังมีตัวอย่างการใช้อีก 3,000 กว่าตัวอย่าง จากคลังข้อมูลของ The Bank of English เนื้อหาทั้งหมดในเล่มประกอบด้วย
  • รวบรวมสำนวนที่ใช้ในปัจจุบันจากภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันมากกว่า 3,000 สำนวน
  • อธิบายความหมายชัดเจน
  • บอกข้อจำกัดและบริบทการใช้
  • มีตัวอย่างการใช้สำนวนมากกว่า 3,000 ตัวอย่าง จากฐานข้อมูลคลังคำภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลตัวอย่างเป็นภาษาไทย
  • อธิบายที่มาของสำนวน
  • อธิบายการเปลี่ยนแปลงความหมายของสำนวน
  • เทียบสำนวนไทยที่มีความหมายใกล้เคียง
  • ใช้ง่าย ค้นสะดวก มีดรรชนีค้นคำสำนวนอังกฤษและสำนวนไทย
  •