ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 575.00 บาท

517.50 บาท

Facebook Twitter Send to friend
พจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ - ไทย เล่มนี้ เรียบเรียงจาก Collins Cobuild : Pocket Idioms Dictionary เพื่อเป็นคู่มือการศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย โดยรวบรวมสำนวนไว้มากกว่า 3,000 สำนวน ทั้งจากภาษาอังกฤษแบบบริติชและแบบอเมริกัน และยังมีตัวอย่างการใช้อีก 3,000 กว่าตัวอย่าง จากคลังข้อมูลของ The Bank of English เนื้อหาทั้งหมดในเล่มประกอบด้วย
  • รวบรวมสำนวนที่ใช้ในปัจจุบันจากภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันมากกว่า 3,000 สำนวน
  • อธิบายความหมายชัดเจน
  • บอกข้อจำกัดและบริบทการใช้
  • มีตัวอย่างการใช้สำนวนมากกว่า 3,000 ตัวอย่าง จากฐานข้อมูลคลังคำภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลตัวอย่างเป็นภาษาไทย
  • อธิบายที่มาของสำนวน
  • อธิบายการเปลี่ยนแปลงความหมายของสำนวน
  • เทียบสำนวนไทยที่มีความหมายใกล้เคียง
  • ใช้ง่าย ค้นสะดวก มีดรรชนีค้นคำสำนวนอังกฤษและสำนวนไทย
  •