ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

นับ 1-30 เรียงลำดับตัวเลข

ความรู้สึกเชิงจำนวน นับเพิ่มทีละ 2, 5

ฝึกการทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา

พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือในการเคลื่ยนไหว