ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ฝึกน้องๆ ให้รู้จักการเขียนสระ
ตามเส้นประ และนำสระมาประสมกัน
เกิดเป็นคำต่างๆ ในภาษาไทย