รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

thiwa.2408@gmail.com
2 ปี ก่อน

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ และรายวิชา International Business สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ

5 คะแนน

 • 0
loading