ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

ค.ศ.1996-2000 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เอกภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ศ.2004-2006 MBA เอกภาควิชาการเงิน University of Greenwich, London