ชุติปัญโญ

เป็นนามปากกาของ พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ (สุปัญบุตร) เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2519 ที่บ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพี่น้องรวมทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 2 ของนายพร้อมและนางท่อน สุปัญบุตร พ.ศ.2532 หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านหนองช้าง บิดามารดาได้นำไปฝากให้บรรพชาเป็นสารเณรที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูโสภณปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอคำม่วงเป็นพระอุปชฌาย์ และมีพระครูโพธิ์ชัยพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน เป็นครูทางธรรมในชีวิตการบวชเมื่อวัยเยาว์ พ.ศ.2533 พระครูโพธิ์ชัยพัฒนคุณได้นำไปฝากศึกษาที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น พำนักอยู่กับพระครูบาอาจารย์ผู้นำเข้าสู่การปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงปัจจุบัน คือพระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ หรือที่คณะลูกศิษย์นิยมเรียกท่านในปัจจุบันว่า "หลวงตาสุริยา" พ.ศ.2540 ได้อุปสมบทที่วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูโสภณปัญญาภรณ์พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการฉลอง จิตตธัมโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการวิเวทอิทธิโชโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ การศึกษา-จบนักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค จากวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา และปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รางวัล-พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาพระพุทธศาสนาเถรวาท จากมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าปาลธรรม ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแนะนำการเจริญจิตตภาวนาแก่ผู้สนใจ ตลอดทั้งเขียนหนังสือเพื่อเป็นคู่มือบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ปรารถนาดีต่อชีวิตของตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์