รีวิว : เส้นทางสายปัญญา อินเดีย-เนปาล

ผู้เขียนบอกเล่าผ่านบันทึกบนผืนแผ่นดินอินเดีย-เนปาล สถานที่ที่เต็มไปด้วยความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญแต่เป็นสถานที่ที่จะทำให้เรามองเห็น ความจริงแห่งชีวิต ตามเส้นทางพุทธกิจ 80 พรรษา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจ้า ซึ่งจะทำให้เราค้นพบตัวตนบนเส้นทางสายปัญญา