รีวิว : คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

“คลังคำ” คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ ผลงานเขียนของ ดร.นววรรณ พันธุเมธา จากสำนักพิมพ์อมรินทร์ เป็นหนังสือที่รวมคำและสำนวนในภาษาไทยไว้ตามหมวดหมู่ความหมาย ภายในเล่มได้รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 25,000 คำ แบ่งเป็นกว่า 2,600 หมวดหมู่ พร้อมยกตัวอย่างให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายชัดเจนมากขึ้นและง่ายขึ้นอีกด้วย อาจจะกล่าวได้ว่าหนังสือคลังคำได้รวบรวมคำเช่นเดียวกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แต่ต่างกันในการจัดเรียง เพราะคลังคำจัดเรียงคำเป็นหมวดหมู่ตามความหมาย เช่น เวลา เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ คลังคำจะรวมคำที่มีความหมายเหมือนหรือใก้ลเคียงกันไว้เป็นหมวดเดียวกัน และนำคำในหมวดนั้นมาเรียง โดยนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันอยู่ใกล้กัน การค้นหาคำในหนังสือคลังคำจึงอาศัยดรรชนีเป็นหลักในการค้นหา ในขณะที่พจนานุกรมจัดเรียงคำตามตัวอักษรและสระ สามารถค้นหาได้จากการเรียงตัวอักษรนั่นเองซึ่งผู้อ่านจะคุ้นเคยมากกว่าการจัดหมวดหมู่ในหนังสือคลังคำจะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ กับสิ่งของต่างๆ กับเวลา ในหนังสือนี้จะจัดหมวดหมู่คำออกเป็น 5 หมวด คือ มนุษย์ มนุษย์กับมนุษย์ สรรพสิ่ง มนุษย์กับสรรพสิ่ง และเวาลากับมนุษย์และสรรพสิ่ง โดยมีตัวอักษรกำกับหน้าหมวดคำหลักๆ เรียงจากอักษร ก ไปถึง ว เท่านั้น ส่วนตัวอักษรที่ออกเสียงซ้ำกัน อย่าง ค ฅ ฆ จะมีเพียงหมวด ค เท่านั้น และสำหรับหมวดย่อยลงไปของแต่ละหมวดหลัก ก็จะมีตัวเลขกำกับ เพื่อง่ายสำหรับการอ้างอิงถึง ผู้ใช้งานแรกๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการจัดหมวดหมู่แบบนี้ แต่เมื่อได้มีโอกาสใช้อยู่บ่อยๆก็จะคุ้นเคย และสามารถหาคำที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็วหากต้องการจะหาคำสักคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สวย นักอ่านสามารถเข้าไปดูที่ดรรชนีท้ายเล่ม ซึ่งจะบอกหน้าและหมวดหมู่ของคำว่าสวย เพียงเท่านี้ก็จะพบคำที่มีความหมายตรงกับคำว่า “สวย” และคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันคำศัพท์ในคลังคำฉบับปรับปรุงจะเป็นคำที่ใช้กันในยุคปัจจุบันเสียส่วนใหญ่ ส่วนคำโบราณที่เห็นว่ายังถูกนำมาใช้ในหนังสือและยังเป็นคำน่าสนใจ ก็ยังมีบรรจุไว้ในหนังสือคลังคำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์คำไทยโบราณไว้ ส่วนคำยืมไม่ว่าจากภาษาใดก็ตาม คำศัพท์เฉพาะสาขาอาชีพ ถ้าปัจจุบันยังมีการนำคำเหล่านั้นมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ ทั้งในงานเขียน การพูด ทางผู้เขียนก็ยังคงเก็บคำนั้นไว้ในหนังสือเล่มนี้หนังสือคลังคำ เหมาะกับคนที่รู้คำหนึ่งคำ แต่ต้องการคำอื่นๆอีกที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเหมือนกับคำที่ทราบ แต่อยากได้คำที่ดูไพเราะ หรือดูเหมาะกับบทความมากที่สุด คลังคำจึงเหมาะกับนักเขียนอย่างมาก การใช้คำที่หลากหลายจะช่วยให้งานเขียนมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนอื่น ทำให้ประโยคดูสละสลวย น่าอ่านมากยิ่งขึ้น และยังเพิ่มอรรถรสให้กับผู้อ่านได้อย่างดีอีกด้วย