รีวิว : การบัญชีชั้นกลาง 1

           "...การรู้หนังสือเป็นความจำเป็นสำหรับทุกชาติที่กำลังพัฒนาตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน ส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้ ถ้าปราศจากพื้นฐานการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศแล้ว ความพยายามในการดำเนินการพัฒนาคงไร้ผล การรู้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด..."            พระราชดำรัสในพิธีเปิดการประชุม ในโอกาสแห่งการประกาศปีสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ.1990