การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ

เป็นการรวบรวมแนวคิด แนวทาง วิธีการที่จะจัดการให้เกิดจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นอย่างครบวงจร ได้พยายามรวบรวมแบบฝึกหัด แบบทดสอบ เพื่อใช้ทดสอบแนวคิดและวิธีการตัดสินใจทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

200.00 บาท

170.00 บาท

"คุณประหยัดไป 30.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ

การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ

เรื่องความไม่มีจริยธรรมในวงการต่างๆ สร้างปัญหารุนแรงให้แก่ประเทศไทย และประเทศต่างๆ อย่างมาก เรื่องจริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่คนทุกวงการโดยเฉพาะในวงการธุรกิจต้องสนใจ ซึ่งในวงการธุรกิจได้มีความพยายามและความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและพยายามผลักดันให้เกิดจริยธรรมทางธุรกิจขึ้น มีการสร้างจรรยาบรรณทางธุรกิจและการสร้างหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลในวงการธุรกิจยึดเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแสดงความรับผิดชอบในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นนิมิตรหมายที่ก่อให้เกิดความหวังว่าจริยธรรมทางธุรกิจต้องมีการพัฒนาขึ้น ผู้เขียนได้เขียนหนังสือจริยธรรมทางธุรกิจ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจดีมาก แต่หนังสือไม่ได้เสนอแนะวิธีการและตัวอย่างกรณีศึกษาให้เห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรม หนังสือทางวิชาการเล่มนี้จึงได้ชื่อว่า "การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ" อันเป็นการรวบรวมแนวคิด แนวทาง วิธีการที่จะจัดการให้เกิดจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นอย่างครบวงจร ได้พยายามรวบรวมแบบฝึกหัด แบบทดสอบ เพื่อใช้ทดสอบแนวคิดและวิธีการตัดสินใจทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และที่สำคัญคือ พยายามรวบรวมกรณีศึกษาของบุคคล ชุมชน และธุรกิจที่ดำเนินการจัดการองค์กรอย่างมีจริยธรรมและประสบความสำเร็จมาไว้เพื่อเป็นตัวอย่าง สำหรับผู้ที่จะใช้หนังสือทางวิชาการนี้เพื่อการเรียนในหลักสูตรด้านจริยธรรมทางธุรกิจก็จะมีทั้งวิธีปฏิบัติ คำถาม แบบทดสอบ และกรณีศึกษาให้วิเคราะห์วิจารณ์ได้ สำหรับผู้บริหารก็สามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง


คำนำ : การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ

เรื่องความไม่มีจริยธรรมในวงการต่างๆ สร้างปัญหารุนแรงให้แก่ประเทศไทย และประเทศต่างๆ อย่างมาก เรื่องจริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่คนทุกวงการโดยเฉพาะในวงการธุรกิจต้องสนใจ ซึ่งในวงการธุรกิจได้มีความพยายามและความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและพยายามผลักดันให้เกิดจริยธรรมทางธุรกิจขึ้น มีการสร้างจรรยาบรรณทางธุรกิจและการสร้างหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลในวงการธุรกิจยึดเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแสดงความรับผิดชอบในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นนิมิตรหมายที่ก่อให้เกิดความหวังว่าจริยธรรมทางธุรกิจต้องมีการพัฒนาขึ้น ผู้เขียนได้เขียนหนังสือจริยธรรมทางธุรกิจ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจดีมาก แต่หนังสือไม่ได้เสนอแนะวิธีการและตัวอย่างกรณีศึกษาให้เห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรม หนังสือทางวิชาการเล่มนี้จึงได้ชื่อว่า "การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ" อันเป็นการรวบรวมแนวคิด แนวทาง วิธีการที่จะจัดการให้เกิดจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นอย่างครบวงจร ได้พยายามรวบรวมแบบฝึกหัด แบบทดสอบ เพื่อใช้ทดสอบแนวคิดและวิธีการตัดสินใจทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และที่สำคัญคือ พยายามรวบรวมกรณีศึกษาของบุคคล ชุมชน และธุรกิจที่ดำเนินการจัดการองค์กรอย่างมีจริยธรรมและประสบความสำเร็จมาไว้เพื่อเป็นตัวอย่าง สำหรับผู้ที่จะใช้หนังสือทางวิชาการนี้เพื่อการเรียนในหลักสูตรด้านจริยธรรมทางธุรกิจก็จะมีทั้งวิธีปฏิบัติ คำถาม แบบทดสอบ และกรณีศึกษาให้วิเคราะห์วิจารณ์ได้ สำหรับผู้บริหารก็สามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือทางวิชาการที่ไม่ได้เน้นทฤษฎีแต่เน้นวิธีการปฏิบัติเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ให้เกิดการจัดการจริยธรรมทางธุรกิจอันจะทำให้สังคมไทยมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และทุกคนมีความสุขสงบเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

จินตนา บุญบงการ


สารบัญ : การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ

  • คำนำ
  • สารบัญ
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 การบริหารจัดการแบบยั่งยืน
  • บทที่ 3 การพัฒนาแนวคิดจิตสำนึกทางจริยธรรม
  • บทที่ 4 ผู้นำ : นำธุรกิจที่มีจริยธรรม
  • บทที่ 5 คอร์รัปชันกับผลเสียทางธุรกิจ
  • บทที่ 6 องค์กรที่มีจริยธรรมครบวงจร

   


เนื้อหาปกหลัง : การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ

ความไม่มีจริยธรรมในวงการต่างๆ สร้างปัญหารุนแรงให้กับประเทศไทยและประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก เรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่ทุกๆ วงการ โดยเฉพาะวงการธุรกิจต้องให้ความสนใจ ซึ่งในวงการธุรกิจมีความพยายามและความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพยายามผลักดันเพื่อให้เกิดจริยธรรมทางธุรกิจขึ้น มีการสร้างจรรยาบรรณทางธุรกิจและการสร้างหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลในวงการธุรกิจยึดเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแสดงความรับผิดชอบในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นนิมิตหมายที่ก่อให้เกิดความหวังว่าจริยธรรมทางธุรกิจต้องต้องมีการพัฒนาขึ้น หนังสือ "การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิด แนวทาง วิธีการที่จะจัดการให้เกิดจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นอย่างครบวงจร รวมทั้งได้พยายามรวบรวมวิธีปฏิบัติ แบบฝึดหัด แบบทดสอบ เพื่อใช้ทดสอบแนวคิดและวิธีการตัดสินใจทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และที่สำคัญคือพยายามรวบรวมกรณีศึกษาของบุคคล ชุมชน และธุรกิจที่ดำเนินการจัดการองค์การอย่างมีจริยธรรมและประสบความสำเร็จไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม


ข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว