เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตประถมโลก ป 6

ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันตั้งแต่ในปีแรก พ.ศ. 2539 มาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2539-2551 จะมีทั้งข้อสอบประเภทบุคคลและประเภททีม ส่วนของปี พ.ศ. 2553-2560 จะมีเฉพาะข้อสอบประเภทบุคคลเท่านั้น พร้อมด้วยเฉลยแนวคิด วิธีทำ หรือคำอธิบายไว้ด้วย
จำนวน :

1

235.00 บาท

223.25 บาท

"คุณประหยัดไป 11.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตประถมโลก ป 6

เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตประถมโลก ป 6

หนังสือ "เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" เล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันตั้งแต่ในปีแรก พ.ศ. 2539 มาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2539-2551 จะมีทั้งข้อสอบประเภทบุคคลและประเภททีม ส่วนของปี พ.ศ. 2553-2560 จะมีเฉพาะข้อสอบประเภทบุคคลเท่านั้น พร้อมด้วยเฉลยแนวคิด วิธีทำ หรือคำอธิบายไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แต่ละข้อมีแนวคิดได้หลากหลาย ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีการคำนวณที่ไม่เหมือนกัน แต่ต้องอาศัยพื้นฐานเหตุผลทางคณิตศาสตร์เดียวกัน และคำตอบที่ถูกต้อง ต้องเหมือนกันเสมอ กลุ่มผู้จัดทำเฉลย และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์ ได้ติดตามข่าวคราวกิจกรรมเวทีการแข่งขันวิชาการนี้มาตลอดหลายปี และพิจารณาเล็งเห็นว่า เนื้อหาของข้อสอบที่นำมาใช้แข่งขัน ในแต่ละข้อ แต่ละปี มีความท้าทาย น่าคิด สลับซับซ้อน มีประเด็นที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ และใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ไขปัญหาจึงจะบรรลุผลสำเร็จได้ ซึ่งแตกต่างจากโจทย์ปัญหาที่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายได้เรียนกันในห้องเรียนทั่วไปอย่างมาก ข้อสอบจึงน่าสนใจในการเรียนรู้อย่างยิ่ง  เนื่องจากโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แต่ละข้อมีแนวคิดได้หลากหลาย ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีการคำนวณที่ไม่เหมือนกัน แต่ต้องอาศัยพื้นฐานเหตุผลทางคณิตศาสตร์เดียวกัน และคำตอบที่ถูกต้อง ต้องเหมือนกันเสมอ เนื่องจากข้อสอบแข่งขันในแต่ละปี มีจำนวนมากกว่าครึ่งอยู่ในระดับยากถึงยากมาก หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างดี


คำนำ : เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตประถมโลก ป 6

 หนังสือ "เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" เล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันตั้งแต่ในปีแรก พ.ศ. 2539 มาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2539-2551 จะมีทั้งข้อสอบประเภทบุคคลและประเภททีม ส่วนของปี พ.ศ. 2553-2560 จะมีเฉพาะข้อสอบประเภทบุคคลเท่านั้น พร้อมด้วยเฉลยแนวคิด วิธีทำ หรือคำอธิบายไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แต่ละข้อมีแนวคิดได้หลากหลาย ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีการคำนวณที่ไม่เหมือนกัน แต่ต้องอาศัยพื้นฐานเหตุผลทางคณิตศาสตร์เดียวกัน และคำตอบที่ถูกต้อง ต้องเหมือนกันเสมอ กลุ่มผู้จัดทำเฉลย และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์ ได้ติดตามข่าวคราวกิจกรรมเวทีการแข่งขันวิชาการนี้มาตลอดหลายปี และพิจารณาเล็งเห็นว่า เนื้อหาของข้อสอบที่นำมาใช้แข่งขัน ในแต่ละข้อ แต่ละปี มีความท้าทาย น่าคิด สลับซับซ้อน มีประเด็นที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ และใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ไขปัญหาจึงจะบรรลุผลสำเร็จได้ ซึ่งแตกต่างจากโจทย์ปัญหาที่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายได้เรียนกันในห้องเรียนทั่วไปอย่างมาก ข้อสอบจึงน่าสนใจในการเรียนรู้อย่างยิ่ง  เนื่องจากโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แต่ละข้อมีแนวคิดได้หลากหลาย ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีการคำนวณที่ไม่เหมือนกัน แต่ต้องอาศัยพื้นฐานเหตุผลทางคณิตศาสตร์เดียวกัน และคำตอบที่ถูกต้อง ต้องเหมือนกันเสมอ เนื่องจากข้อสอบแข่งขันในแต่ละปี มีจำนวนมากกว่าครึ่งอยู่ในระดับยากถึงยากมาก หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างดี ท้ายที่สุดนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเฉลยข้อสอบแข่งขันเล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน ครูอาจารย์และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจ จะได้รับแนวคิด ทักษะประสบการณ์และแนวทางการคิดแก้ไขปัญหาจากหนังสือเล่มนี้ เป็นการพัฒนากระบวนการคิดคณิตศาสตร์ให้เจริญก้าวไกลมากยิ่งขึ้นและใช้หนังสือเล่มนี้สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์ต่างๆ ต่อไป

NEW TEACHER GROUP

และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์


สารบัญ : เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตประถมโลก ป 6

  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2539
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2540
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2541
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2542
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2543
  •  เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2544
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2545
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2546
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2547
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2548
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2549
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2550
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2551
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2552
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2553
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2554
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2555
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2556
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2557
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2558
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2559
  • เฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก พ.ศ. 2560
  • เฉลยละเอียด


ข้อมูลเพิ่มเติม : เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตประถมโลก ป 6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตประถมโลก ป 6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว