ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้เขียน :

หลักวิชาการให้เห็นเนื้อหาที่เกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยี การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรมจากแต่ละแนวคิดในแต่ละช่วงเวลา

ศูนย์หนังสือจุฬา

9789740335306

346

19.0 x 25.9 x 1.8 cm

796 g

คู่มือช่าง

Paperback

รูปสถาปัตยกรรม,การออกแบบภูมิทัศน์,คู่มือการเรียนการสอน,ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

Send to friend

Books

ราคา 480.00 บาท

456.00 บาท

การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบวิชาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ชื่อวิชา เทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม มีเป้าหมายครอบคลุมเนื้อหาการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สอนในหลักสูตรด้วยปัจจุบันยังไม่มีตำรานี้ นอกจากนี้ จากพัฒนาการของเทคโนโลยีในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดในทศวรรษที่ผ่านมา หนังสือการออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ภูมิสถาปัตยกรรม จึงสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับภูมิสถาปนิกได้อีกทางหนึ่ง โดยใช้ศักยภาพของผู้เขียนที่ประกอบวิชาชีพ และการที่เป็นนักวิจัยค้นคว้าต่อเนื่องในศาสตร์วิชาภูมิสถาปัตยกรรม มีภาพถ่ายโครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ถ่ายด้วยตนเองจำนวนมาก ทั้งโครงการในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถใช้ประกอบในหนังสือนี้เพื่อให้เห็นตัวอย่างงานจริง หนังสือนี้จึงน่าจะเป็นแหล่งข้อมูลทางการออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำราภาษาไทยในด้านการออกแบบก่อสร้างต่อๆ

 
 
 
  • บทนำ
  • เส้นระดับ
  • การปรับระดับ
  • การระบายน้ำ
  • ปัญหาของพื้นที่ และการฟื้นฟูที่ดิน
  • ตลิ่ง การรับน้ำหนักของดิน
  • สระน้ำธรรมชาติ
  • สระน้ำประดิษฐ์ น้ำพุ น้ำตก
 

ผลงานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ดีจะมีการผสมผสานเทคนิค การก่อสร้างที่สัมพันธ์กับแนวความคิดในการออกแบบอย่างลงตัวและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในช่วงเวลานั้นๆ การที่เราพิจารณางานภูมิสถาปัตยกรรมงานหนึ่งๆ ย่อมสะท้อนให้เห็นกลับไปยังทฤษฎี แนวคิด และหลักการออกแบบก่อสร้างในช่วงเวลาหนึ่งๆ อธิบายในหลักวิชาการให้เห็นเนื้อหาที่เกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยี การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรมจากแต่ละแนวคิดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจ และใช้เป็นข้อพิจารณาหรือเกณฑ์ในการเลือกนำเอาไปใช้ต่อไป