หลักการจัดการ : Principles of Management

ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำทฤษฎีและแนวทางการจัดการไปปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กรของท่านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Tags : การจัดการ คู่มือเรียน-สอบ อุดมศึกษา

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

180.00 บาท

153.00 บาท

"คุณประหยัดไป 27.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักการจัดการ : Principles of Management

หลักการจัดการ Principles of Management

ในการศึกษาวิชาการบริหารหรือการจัดการ (Management) นั้น สิ่งที่ควบคู่กันและเกี่ยวข้องกันเสมอก็คือคำว่า "องค์กร" (Orgsnization) ดังนั้นในเบื้องต้นจึงควรที่จะได้เข้าใจถึงความหมาย การเกี่ยวข้องกัน และความสำคัญของคำทั้งสองนี้ เป็นแนวความคิดและความเข้าใจ เพื่อที่จะได้ใช้พิจารณาความหมายของเรื่องราวต่างๆ ต่อเนี่องไปได้โดยตลอด องค์กรคือ กลุ่มของบุคคลที่ซึ่งได้มีการรวมกันเข้าและร่วมทำกิจกรรมด้วยกันโดยกิจกรรมเหล่านั้นได้มีการจัดประสานให้เข้ากันอย่างดี เพื่อที่จะสามารถทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน

จากลักษณะองค์กรดังกล่าว ถ้าหากเราพิจารณารอบตัวเราจะเห็นได้ว่าในสังคมของมนุษย์ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นของประเทศหรือชุมชนใดๆ ก็ตาม ต่างก็เป็นสังคมประกอบไปด้วยองค์กรประเภทต่างๆ ซึ่งถ้าพิจารณาดูจะเห็นว่า ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านธุรกิจการค้า การเมือง การทหาร การกุศล การพักผ่อน บันเทิง การศึกษา การแพทย์ และอื่นๆ ทุกอย่างล้วนเป็นกลุ่มในลักษณะที่เป็นองค์กรทั้งสิ้น ยากนักที่จะเป็นการทำงานของคนคนเดียวโดยอิสระ และองค์กรเหล่านี้ก็ล้วนแต่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่มนุษย์ทั้งสิ้น ขณะเดียวกันมนุษย์ในสังคมก็มุ่งประสงค์ที่จะให้ตนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้ได้มีโอกาสใช้สินค้าและบริการที่ดีขึ้นและมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากองค์กรประเภทต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว และขณะเดียวกันทุกคนก็ดำเนินชีวิตโดยการเข้าร่วมทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งด้วยเสมอ


คำนำ : หลักการจัดการ : Principles of Management

หนังสือ หลักการจัดการ เล่มนี้ถูกเขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนวิชาองค์กรและการจัดการ (Organization and Management) ในระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น หลักการจัดการ (Priniples of Management) ในระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรและการจัดการ ตลอดจนวิวัฒนาการทางการบริหารจากแนวคิดการจัดการดังเดิมสู่การจัดการสมัยใหม่และปัจจุบัน อีกทั้งยังสอดแทรกทักษะการจัดการ กิจกรรม และกระบวนการทางการจัดการ นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหน้าที่การจัดการที่ประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การสรรหาบุคคล การสั่งการ และการควบคุมอย่างละเอียด เพี่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำทฤษฎี และแนวทางการจัดการนำไปปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กรของท่านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับนิสิต นักศึกษา รวมทั้งท่านผู้ที่สนใจความรู้การบริหารการจัดการจะได้เข้าถึงหลักการจัดการอย่างครบถ้วน และสามารถนำแนวทางต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้ ท้ายที่สุดนี้ความสำเร็จในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าผู้เขียนมิได้รับการสนับสนุนกำลังใจและความเสียสละจากภรรยาของผู้เขียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้ทำงานด้านวิชาการอย่างเต็มที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี ขวัญเงิน


สารบัญ : หลักการจัดการ : Principles of Management

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรและการจัดการ
  • การวางแผน
  • การจัดองค์กร
  • การสรรหาบุคคล
  • การสั่งการ
  • การควบคุม

   


เนื้อหาปกหลัง : หลักการจัดการ : Principles of Management

หนังสือ หลักการจัดการ (Principles of Management) เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การและการจัดการตลอดจนวิวัฒนาการทางการบริหารจากแนวคิด การจัดการดั้งเดิมสู่การจัดการสมัยใหม่และปัจจุบัน อีกทั้งยังสอดแทรกทักษะการจัดการ กิจกรรม การวางแผน การจัดองค์กร การสรรหาบุคคล การสั่งการ และการควบคุมอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำทฤษฎีและแนวทางการจัดการไปปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กรของท่านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการจัดการ : Principles of Management

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการจัดการ : Principles of Management ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว