พระอนุรุทธะ

มหาสาวกผู้เป็นเลิศทางด้านทิพยจักษุ

Tags : ชุดมหาสาวก ศาสนา เชิงประวัติ ประวัติศาสตร์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Book Shock Sale ยิ่งช้อปยิ่งลด 1-4 เล่ม ลด 50% ช้อป 5 เล่มขึ้นไปลด 70% (สินค้าอาจจะมีตำหนิและสภาพไม่ 100% ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนคืน ยกเว้นชำรุดจากการผลิต)
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

139.00 บาท

70.00 บาท

"คุณประหยัดไป 69.00 บาท (49.64 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พระอนุรุทธะ

พระอนุรุทธะ

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอัญญาโกณฑัญญะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้รู้ราตรีนาน พระมหาโมคคัลลานะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีฤทธิ์ พระมหากัสสปะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์ พระอนุรุทธะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีทิพยจักษุ"

นอกจากพระโกณฑัญญะ สงฆ์สาวกรูปแรกำในพุทธศาสนาพระอัครสาวกเบื้องซ้าย-เบื้องขวา พระโมคัลลานะ-พระสารีบุตร พระมหากัสสปะ ผู้เดินทางมากราบพระบรมศพของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับสุดท้าย พระจิตกาธานจึงเกิดเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นเองอีกทั้งท่านยังเป็นประธานในการสังคยนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก และพระอานนท์ผู้เป็นสหชาติและพุทธอุปัฏฐากแล้วอีกครั้งในภิกษุผู้เป็นเอตทัคคะรูปสำคัญที่เราควรทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาของท่านก็คือ พระอนุรุทธะ ผู้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าท่านใด

ความเป็นเลิศในทางทิพยจักษุของพระอนุรุทธะนั้น ทำให้ในช่วงชีวิตสำคัญอันเป็นนาทีสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานมีเพียงพระอนุรุทธะเท่านั้นที่ล่วงรู้และลำดับความเป็นไปที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของพระองค์ได้ "ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ภิกษุทั้งหลายุถามเราว่า พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วหรือยัง เราได้ตอบว่า ลมหายใจออกและหายใจเข้ามิได้มีแก่พระผู้มีพระภาค ผู้มีพระหฤทัยตั้งมั่น คงที่ แต่พระองค์ยังไม่ปรินิพพานก่อน พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุ ผู้ไม่มีตัณหาเป็นเครื่องทำใจให้หวั่นไหว ทรงทำนิพพานให้เป็นอารมณ์คือ เสด็จออกจากจตุตถฌานแล้วจึงจะเสด็จปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคทรงอดกลั้นเวทนาด้วยพระหฤทัยอันเบิกบาน ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคผู้เป็นดวงประทีปของชาวโลกกับทั้งเทวโลกเสด็จดับขันธปรินิพพาน ความพ้นพิเศษแห่งพระฤทัยได้มีขึ้นแล้ว บัดนี้ธรรมเหล่านี้อันมีสัมผัสเป็นที่ 5 ของพระมหามุนีได้สิ้นสุดลงแล้ว ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วจิตและเจตสิกธรรมเหล่าอื่นจักไม่มีอีกต่อไป"


สารบัญ : พระอนุรุทธะ

  พระอนุรุทธะ

  • ภูมิหลังของพระอนุรุทธะ
  • ความปรารถนาในอดีตชาติ
  • การเกิดร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์
  • กำเนิดในชาติสุดท้าย
  • เจริญในธรรม
  • พระอนุรุทธะกับอิสตรี
  • เหตุการณ์พุทธปรินิพาน
  • เหตุการณ์ปฐมสังคยนาและนิพพาน

เนื้อหาปกหลัง : พระอนุรุทธะ

พระอนุรุทธะ

เรื่องราวของพระอนุรุทธะผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ตระกูลศากยวงศ์ มีศักดิ์เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้า ออกผนวชตามจนบรรลุอรหันต์ และเป็นเลิศในทางผู้มีตาทิพย์ มีเพียงพระอนุรุทธะเท่านั้นที่เห็นสภาวะจิตช่วงเวลาสำคัญขณะพระพุทธเจ้าใกล้ปรินิพพานรีวิวโดยนักเขียน : พระอนุรุทธะ

พระอนุรุทธะ

การศึกษาหาข้อมูลเพื่อเรียบเรียงหนังสือเรื่อง พระอนุรุทธะ ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เรียบเรียงได้รับรู้ถึงเรื่องราวของพระอสีติมหาสาวกรูปสำคัญอย่างพระอนุรุทธเถระ ที่กว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์และเป็นเอตทัคคะทางด้านทิพยจักษุนั้น ท่านต้องมีความตั้งมั่นในความปรารถนา มีความเพียร มีคุณธรรม และหมั่นสร้างบุญบารมีมานานหลายชาติ โดยเฉพาะการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าหลายพระองค์ นับเป็นบารมียิ่งใหญ่ที่มีอานิสงส์มากมาย ส่งผลให้ท่านได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนในตำแหน่งของท้าวสักเทวราชหรือพระอินทร์มาหลายชาติ ทั้งยังมีบุญสัมพันธ์ได้เกิดร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์ได้มีโอกาสสั่งสมบุญบารมีต่อมาจนถึงชาติสุดท้าย เมื่อพระโพธิสัตว์จุติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ได้เสด็จออกผนวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าชายอนุรุทธะผู้เป็นพระประยูรญาติจึงได้ผนวชตามและศึกษาปฏิบัติคำสอนจนสำเร็จอรหัตตผล จนสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุด

นอกจากนี้ พระอนุรุทธเถระยังเป็นสงฆ์สาวกผู้ใหญ่ที่เป็นแรงสำคัญในการช่วยเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า และดำรงรักษาพุทธศาสนาในการร่วมสังคยนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกทำให้พุทธศาสนิกชนยังคงได้เรียนรู้พระธรรมและพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ตามที่ปรากฏเป็นพระไตรปิฎกมาจนถึงทุกวันนี้คุณูปการเหล่านี้ควรได้รับการยกย่องและบอกต่อให้รับรู้กันในวงกว้างเพื่อให้เกิดความเคารพนับถือศรัทธาในพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สืบต่อไปอีกนานเท่านาน

น.ชนินาถรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พระอนุรุทธะ

พระอนุรุทธะ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่ลุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ 8 บุรุษ นั้นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่สักการระที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

ปฏิปทาของเหล่าพระสาวกซึ่งมีคุณสมบัตดังบทสรรเสริญพระสังฆคุณข้างต้น ควรค่าแก่การศึกษาเพื่อการตระหนักถึงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ และตระหนักถึงคุณูปการอันใหญ่หลวงซึ่งเหล่าพระสาวกได้ฝากไว้แก่พระพุทธศาสนา เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว เหล่าพระมหาสาวกในสมัยพุทธกาลคือผู้ที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้

หนังสือชุด มหาสาวก เกิดขึ้นจากความตั้งใจข้างต้น เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวของพระอริยสาวกสำคัญระดับมหาสาวก ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก 5 ท่าน ได้แก่ พระโมคัลลานะ พระสารีบุตร พระมหากัสสปะ พระอานนท์ และพระอนุรุทธะ ประวัติของมหาสาวกแต่ละท่านนับตั้งแต่ชาติแรกที่ตั้งความปรารถนาในตำแหน่งอันเป็นเลิศ แล้วได้รับพุทธพยากรณ์ ตั้งมั่นสั่งสมบารมีมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน กระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกข์ เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนา ดำเนินตามรอยปฏิปทาอันงดงามของพระบรมศาสดา ทั้งหมดนี้ล้วนน่าสนใจ ไม่ว่าจะอ่านในช่วงใดสมัยใดย่อมได้ข้อคิด และได้แบบอย่างของสาวกที่เราทั้งหลายสามารถประพฤติตนตามจริยาของท่านได้ และเราสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า ปฏิปทาของพระมหาสาวกที่นำเสนอไว้ในหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ผู้ที่ได้อ่านเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้และสั่งสอนธรรมอันดี ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนอันลึกซึ้ง เป็นจริงไม่จำกัดกาล อีกทั้งยังเชื่อมั่นในพระอริยสาวกผู้เป็นทายาทของพระศาสดามากยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้น และหากผู้อ่านเกิดปัญญาเข้าใจในข้อธรรมที่ปรากฏในหนังสือชุดนี้ และตั้งจิตประพฤติตามอย่างเคร่งครัดผลจากการปฏิบัติธรรมอันประเสริฐย่อมเกิดขึ้นกับผู้อ่านได้แน่นอน

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะข้อมูลเพิ่มเติม : พระอนุรุทธะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระอนุรุทธะ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว