ทฤษฎีเครื่องมือกล

เครื่องมือกล (Machine Tools) เป็นเครื่องมือที่นำใช้เพื่อการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Only@Naiin.com เฉพาะวันที่ 19.09.19 เท่านั้น รับส่วนลดพิเศษทันที 19% เมื่อซื้อหนังสือครบ 500 ขึ้นไป
จำนวน :

1

 • 1

259.00 บาท

246.05 บาท

"คุณประหยัดไป 12.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ทฤษฎีเครื่องมือกล

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. รู้จักชนิด ประเภท และส่วนประกอบของเครื่องมือกล
 2. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือกล
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน กระบวนการและการบำรุงรักษาของเครื่องมือกลขนาดเล็ก แลเครื่องมือกล

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการทำงาน เครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools) เครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียรไน การบำรุงรักษาเครื่องมือกล


คำนำ : ทฤษฎีเครื่องมือกล

เครื่องมือกล (Machine Tools) เป็นเครื่องมือที่นำใช้เพื่อการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และงานซ่อมบำรุง เป็นต้น นอกจากนี้ เครื่องมือกลยังนำมาใช้เพื่อผลิตเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ รวมถึงการผลิตตัวเครื่องมือกลเองด้วย ดังนั้นผู้เลือกเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานทุกระกับจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภทส่วนประกอบของเครื่องมือดล หลักการทำงาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือกล เพื่อให่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานได้อย่าถูกต้องและปลอดภัย

ความมุ่งหมายของการจัดทำหนังสือเรียนเล่มนี้คืด เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอย วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่อมือกล เครื่อมือขนาดเล็ก เครื่องเลื่อยกล เครืื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียระไน และเครื่องมือกลซีเอ็นซี

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรียนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนไม่มากก็น้อย หากพบเห็นข้อบกพร่องประการใด โปรดแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

อำนาจ ทองแสน


สารบัญ : ทฤษฎีเครื่องมือกล

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล

  เครื่องมือขนาดเล็ก

  เครื่องเลื่อยกล

  เครื่องเจาะ

  เครื่องกลึง

  เครื่องกัด

  เครื่องไสและงานไส

  เครื่องเจียระไน

  เครื่องมือกลซีเอ็นซี


เนื้อหาปกหลัง : ทฤษฎีเครื่องมือกล

เครื่องมือกล (Machine Tools) เป็นเครื่องมือที่นำใช้เพื่อการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และงานซ่อมบำรุง เป็นต้น นอกจากนี้ เครื่องมือกลยังนำมาใช้เพื่อผลิตเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ รวมถึงการผลิตตัวเครื่องมือกลเองด้วย ดังนั้นผู้เลือกเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานทุกระกับจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภทส่วนประกอบของเครื่องมือดล หลักการทำงาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือกล เพื่อให่มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานได้อย่าถูกต้องและปลอดภัย

หนังสือเรียนเล่มนี้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอย วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บทเรียน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น เกียวกับเครื่องมือกล เครื่องมือขนาดเล็ก เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจาะ เครื่องกลึึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียนะไน และเครื่องมือดลซีเอ็นชี

 รีวิวโดยนักเขียน : ทฤษฎีเครื่องมือกล

อำนาจ ทองแสน

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2549 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาชาวิศวกรรม อุตสาหกรรม มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • พ.ศ. 2534 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชชิศวกรรมอุตสาหกรรม (เกียรตินิยท อันดับ 2ฉ

ผลงานวิชาการ

 • มีผลงานวิชาการหลายเล่ม ได้แก่ งานฝึกฝีมือ 1, เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น, งานเครื่องมือกลเบื้อต้น, โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน, เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, งานเชื่อมและโลหะแผ่น, งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น และ ทฤษฎีเครื่องมื่อกล

ปัจจุบัน

 • กำรงตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาณี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวัรออกเฉียงเหนือ
 • กรรมการสภา สถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ทฤษฎีเครื่องมือกล

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสวิชา2102-2003

ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชากลโรงงาน กลุ่มวิชาทักษะวิชาเฉพาะ  ประกาศลำดับที่ 8ข้อมูลเพิ่มเติม : ทฤษฎีเครื่องมือกล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทฤษฎีเครื่องมือกล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ทฤษฎีเครื่องมือกล