สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เด็กสร้างนวัตกรรมผ่านการทำโครงงาน ส่วนนวัตกรรมการเรียนรู้ของอาจารย์สร้างผ่านวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

150.00 บาท

127.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เด็กสร้างนวัตกรรมผ่านการทำโครงงาน ส่วนนวัตกรรมการเรียนรู้ของอาจารย์สร้างผ่านวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน


สารบัญ : สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  • การเรียนรู้เชิงรุก
  • สอนเด็กทำโครงงาน
  • สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เนื้อหาปกหลัง : สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 รีวิวโดยนักเขียน : สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาที่ต้องเน้นการให้ผู้เรียนเป้นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค คือต้องเป็นนักพัฒนา

นักสร้างนวัตกรรม หรือเป็นวิศวกรสร้างงานในทุกสาขา ทุกศาสตร์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นนักออกแบบ

และเป็นการออกแบบเน้นการใช้เทคโนโลยี เพื่อได้ผลงานใหม่อย่างมีสไตล์ เน้นความเฉพาะด้านสอดคล้อง

กับการเป็นผู้มีทักษะ Creative Problem Solving Skills ซึ่งเป็นทักษะศตวรรษที่ 21

เด็กไทยจึงต้องได้รับการปูพื้นฐานให้เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง สืบค้นสืบสอบด้วยตนเอง เรียกว่าเป็น Learmer

ที่สามารถทำงานเป็นทีม เป็นทีมแบบร่วมมือร่วมพลัง อันเป็นการสร้างความเป็นผู้นำ (Leader)

และสามารถก้าวสู่การเป็นนวัตกร (Innovator) เพื่อพรุ่งนี้ หรืออนาคตจะสามารถเปลี่ยนชุมชน ปรับเปลี่ยนสังคม

และเปลี่ยนชาติบ้านเราให้เจริญทัดเทียมเพื่อนบ้านที่ได้พัฒนาไปแล้ว

นอกจากนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นวิศวกร หรือผู้สร้างผลงานจากการทำโครงการแล้ว

ครูไทยก็ต้องเป็นนักพัฒนาตนเองให้เป็นวิศวกรทั้งการเรียน การสอน หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ

อันแสดงความเป็นครูนักพัฒนา 

หนังสือเล่มนี้ชื่อ สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัย ผู้เขียนมีความประสงค์และเจตนาอันแรงกล้า

ที่ได้จากประสบการณ์การวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการมาเป็นเวลานานที่จะนำเสนอเรื่องราวของโครงงานอย่างง่าย

สอนให้เด็กหาหัวข้อทำโครงงาน และพร้อมนำเสนอเรื่องราวของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างง่าย

สอนให้ครูและอาจารย์ในทุกระดับการศึกษา และทุกระดับชั้นหาหัวข้อทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

หรือกล่าวให้โดยสรุปสอนเด็กหาหัวข้อทำโครงงาน และสอนครู-อาจารย์หาหัวข้อทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็น

เรื่องราวของการพัฒนาด้วยการออกแบบ-->การสร้างงานอย่างมีสไตล์-->สู่การทำรายได้

เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เป็นการสร้างอาชีพ สร้างาน สร้างรายได้

และสอนเด็กทำโครงงานเป็นการพัฒนาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นได้ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม ตลอดจนชุมนุมต่างๆ สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่ทักษะอาชีพ

สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนทั่วๆ ไป

รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนทำโครงงานของเด็ก หรือผู้เรียน จึงยิ่งทวีคุณการลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้ อันจะนำไปสู่การมีงานทำ ตลอดจนเป็นฐานของการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อการมีงานทำ

เป็นเกราะคุ้มกันชีวิตของเราคนไทยที่มีการกินดี อยู่ดี มีความสุขด้วยชีวิตอย่างพอเพียง

สู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ด้วยความปรารถนาต่อความก้าวหน้าในการปฏิรูปการเรียนรู้ของชาติเรา

พิมพันธ์ เดชะคุปต์

พเยาว์ ยินดีสุขข้อมูลเพิ่มเติม : สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว