ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)

ผู้เขียน :

ซีเอ็ดยูเคชั่น

9786160810055

456

0.0 x 0.0 x 0.0 cm

780 g

คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 219.00 บาท

208.05 บาท

หนังสือเล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) ได้รับการออกแบบให้มีความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหา และได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัย ภายในเล่มประกอบด้วยบทสำคัญต่างๆ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการ แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบระบบ และการสร้างระบบและการบำรุงรักษา พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ และคำถามท้ายบท โดยมีเฉลยชัดเจนสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย