ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

การเงินส่วนบุคคล

ผู้เขียน :

ซีเอ็ดยูเคชั่น

9786160805617

216

17.1 x 22.0 x 1.0 cm

310 g

การเงิน ธนาคาร

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 150.00 บาท

142.50 บาท

นำเสนอเนื้อหาที่ สำคัญเกี่ยวกับ "การเงินส่วนบุคคล" ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ หมวดวิชาพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการเงินส่วนบุคคล งบประมาณ การออมเงิน การลงทุนแบบต่างๆ การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อยานพาหนะ และรายจ่ายอื่นๆ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ และการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อความพอเพียง ซึ่งทุกบทเรียนมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียนด้วย

ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองบนพื้นฐานของทางสายกลางและความ ไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง และการใช้ความรู้ ความรอบคอบ มีคุณธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ