ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

วิธีจัดทำแผนธุรกิจ(Business Plan)

ผู้เขียน :

เอ็กซเปอร์เน็ท

9789744142214

174

14.6 x 21.0 x 1.1 cm

370 g

บริหารธุรกิจ

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 195.00 บาท

185.25 บาท

E-Books

ราคา 195.00 บาท

155.00 บาท

You save 21% (40 baht)
from books price

หนังสือ "วิธีจัดทำแผนธุรกิจ" เล่มนี้ เป็นเสมือนคู่มือประจำตัว สำหรับผู้บรืหารและผู้นำองค์กรทุกคน ที่จำเป็นต้องใช้ไม่วันใดวันหนึ่ง หรือไม่ก็อาจจะเป็นวันนี้...พรุ้งนี้ก็เป็นได้

หนังสือเล่มนี้กลั่นกรองจากประสบการณ์ของ อาจารย์วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ ในการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและธุรกิจ SMEs มากมายตลอดช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี