ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.5

ผู้เขียน :

ภูมิบัณฑิต

9789744328298

336

18.7 x 25.9 x 1.5 cm

618 g

ชั้นประถม

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 130.00 บาท

123.50 บาท

หนังสือ คู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๕ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาไทยตลอดจนครูและนัก

เรียนได้ใช้เป็นคู่มือในการอ่านเสริมเพิ่มเติมความรู้ เนื้อหาในเล่มตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑