ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

หลักพืชกรรม

ผู้เขียน :

ครอบคลุมเรื่องการตลาดพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ การจำแนกพืช พืชเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และความสำคัญของวัสดุ อุปกรณ์

ซีเอ็ดยูเคชั่น

9786160816286

192

22.0 x 17.0 x 0.9 cm

295 g

ปริญญาตรี

Paperback

ลิมปิยประพันธ์,หลักพืชกรรม

Send to friend

Books

ราคา 160.00 บาท

152.00 บาท

หลักพืชกรรม เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และชีวิตประจำวันของมนุษย์ เนื่องจากพืชมีจำนวนมากในโลกนี้ จึงต้องมีหลักการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ ประเภท หรือชนิด เพื่อการจดจำ นอกจากนี้ความสำคัญขององค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก