โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ โครงงานด้วยการสืบเสาะ พร้อมตัวอย่างโครงงาน ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

225.00 บาท

213.75 บาท

"คุณประหยัดไป 11.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย


รายละเอียด : โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย

โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย

โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมจากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การวิจัย และวิทยากรหลักของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางสําหรับครูปฐมวัยนําไปใช้จัดการเรียนการสอนเรื่องโครงงาน นอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับนิสิตนักศึกษา ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และนักการศึกษาที่สนใจเรื่องการทําโครงงาน เนื้อหานําเสนอแนวคิดการทําโครงงานด้วยการสืบเสาะ มีทั้งหมด 6 บท เริ่มตั้งแต่ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของโครงงาน โครงงานที่ดีเป็นอย่างไร การสืบเสาะคืออะไร เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะได้อย่างไร การเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะมีขั้นตอนอะไรบ้าง เป็นต้น

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เขียนในเชิงวิชาการ เน้นแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้ มีคําถามชวนคิดในแง่มุมต่างๆ โดยแทรกตัวอย่างโครงงานเพื่อเป็นแนวทางไว้เท่านั้น ไม่ได้อธิบายการทําโครงงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด จุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้อ่านนําไปคิดต่อยอดได้ด้วยตนเอง พร้อมตัวอย่างแบบบันทึกท้ายเล่มที่นําไปใช้งานได้ การทําโครงงานเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาวิธีคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นานมีบุ๊คส์หวังว่า โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อยจะมีประโยชน์สําหรับครูผู้สอนและนักการศึกษาทุกท่านในการจัดการเรียนรู้สําหรับเยาวชนได้เป็นอย่างดี

นานมีบุ๊คส์


สารบัญ : โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย

  • บทที่ 1 ความหมายและแนวคิดในการทำโครงงาน
  • บทที่ 2 การกำหนดหัวข้อโครงงานด้วยการเรียนรู้แบบบันไดเวียน (Learning Spiral)
  • บทที่ 3 การสืบเสาะ (Inquiry)
  • บทที่ 4 โครงงานกับวัฏจักรการสืบเสาะ
  • บทที่ 5 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านโครงงาน
  • บทที่ 6 การประเมินการเรียนรู้ในโครงงาน

เนื้อหาปกหลัง : โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย

“เด็กเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติ เนื่องจากเด็กมีธรรมชาติของการอยากรู้ การหาคําตอบของคําถามที่ตนเองสงสัย และการสร้างองค์ความรู้จากการสํารวจโลกเอง อย่างไรก็ตามเด็กยังคงต้องฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ เพื่อหาคําตอบด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ถูกต้องและลุ่มลึก การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบสืบเสาะจะช่วยให้เด็กได้หาคําตอบ ในสิ่งที่ตนเองสงสัยตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์”

หนังสือเล่มนี้นําเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงงาน ด้วยการสืบเสาะพร้อมตัวอย่าง เพื่อให้ครูปฐมวัยและผู้สนใจ นําไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ อาทิเช่น

 • นิยามและแนวคิดในการทําโครงงาน
 • การกําหนดหัวข้อและคําถามในโครงงานด้วยการเรียนรู้แบบบันไดเวียน
 • การจัดการเรียนรู้และการทําโครงงานแบบสืบเสาะ
 • การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • การประเมินการเรียนรู้ของเด็กในการเรียนรู้โครงงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว