การปฐมพยาบาล (FIRST AIDS)

“การปฐมพยาบาล” เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่ทุกคนควรทราบ เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การปฐมพยาบาล (FIRST AIDS)


รายละเอียด : การปฐมพยาบาล (FIRST AIDS)

การปฐมพยาบาล (FIRST AIDS)

ความรู้เรื่อง “การปฐมพยาบาล” เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่ทุกคนควรทราบ เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้รอดพ้นจากอันตรายที่อาจทําให้ต้องพิการ หรือสูญเสียชีวิตได้ หนังสือเล่มนี้เขียนและเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้ครู อาจารย์ และนักศึกษาใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชา “การปฐมพยาบาล” โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาล เน้นปลูกฝังจิตสํานึกในการให้การช่วยเหลืออย่างปลอดภัย ตลอดจนเน้นฝึกทักษะจนเกิดความชํานาญ สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้ด้วยความมั่นใจ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมบทเรียนทั้งหมด 12 บท ผู้เขียนได้นํารูปภาพ พร้อมประกอบคําอธิบายไว้อย่างชัดเจน และได้สอดแทรกอธิบายเรื่องลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ พอสังเขปไว้ในบทที่ 2 เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน สําหรับการศึกษากลไกทางสรีรวิทยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยประเภทต่างๆ ขึ้น ในบทที่ 8 เป็นเรื่องเฉพาะการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและกีฬา โดยได้กล่าวถึง ปัจจัยและสาเหตุที่ทําให้เกิดบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บ ตลอดจนการปฐมพยาบาลบาดเจ็บจากกีฬา การจัดเตรียมเวชภันฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ สําหรับการปฐมพยาบาลภาคสนาม

รำแพน พรเทพเกษมสันต์


สารบัญ : การปฐมพยาบาล (FIRST AIDS)

  • บทที่ 1 บทนำ (Introduction to First aids)
  • บทที่ 2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ (Anatomy and Physiology of Body systems)
  • บทที่ 3 การสำรวจและประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ (Survey and Victims assessment)
  • บทที่ 4 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)
  • บทที่ 5 บาดแผล (Wounds)
  • บทที่ 6 การตกเลือดและการห้ามเลือด (Haemorrhage and Control haemorrhage)
  • บทที่ 7 การใช้ผ้าพันชนิดต่างๆ (Bandaging)
  • บทที่ 8 การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและกีฬา (Exercises and Sports injuries)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว