การบัญชีขั้นต้น

ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างและบทฝึกหัดที่ครอบคลุมถึงความหมายและองค์ประกอบของรายงานทางการเงิน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 26 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีขั้นต้น


รายละเอียด : การบัญชีขั้นต้น

การบัญชีขั้นต้น

ตำรา "การบัญชีขั้นต้น" เป็นตำราที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบบรรยายวิชา 2601113 การบัญชีขั้นต้น ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการบัญชีและรูปแบบธุรกิจความหมายและรูปแบบของรายงานทางการเงิน การจัดทำงบการเงินตามวงจรบัญชี การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ หลักการและวิธีการระบบใบสำคัญ การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วนนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนเลิกห้างหุ้นส่วน โดยมีบทฝึกหัดท้ายตำราประกอบการทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบท นอกจากนี้ ตำราเล่มนี้ยังเหมาะสมกับผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปในการทำความเข้าใจหลักการบัญชีและสามารถจัดทำงบการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ด้านการบัญชีไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ ต่อไป

ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์, ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์


สารบัญ : การบัญชีขั้นต้น

  • บทที่ 1 การบัญชีและรูปแบบของธุรกิจ
  • บทที่ 2 ความหมายและรูปแบบของรายงานทางการเงิน
  • บทที่ 3 การบันทึกรายการบัญชี
  • บทที่ 4 การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
  • บทที่ 5 การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน
  • บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
  • บทที่ 7 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะ

เนื้อหาปกหลัง : การบัญชีขั้นต้น

หนังสือการบัญชีขั้นต้น ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างและบทฝึกหัดที่ครอบคลุมถึงความหมายและองค์ประกอบของรายงานทางการเงิน หลักการบัญชี วงจรบัญชี การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ การบัญชีสำหรับซื้อขายสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ หลักการและวิธีการระบบใบสำคัญและการบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน ซึ่งเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาผู้เริ่มต้นศึกษาวิชาการบัญชี ตลอดจนผู้ที่สนใจด้านบัญชี

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว