วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า (พิมพ์ครั้งที่ 6)

วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่าเล่มนี้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงศาสตร์แห่งคุณค่า

ศาสตร์แห่งกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศแห่งคุณค่า ซึ่งเป็นยอดของความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน

ในตำราเล่มนี้ได้นำเสนอกระบวนการทัศน์มีการประเมินคัดสรร ได้แก่ กระบวนทัศน์การประเมินตามวัตถุประสงค์

กระบวนทัศน์การประเมินเพื่อการจัดการ กระบวนทัศน์การประเมินผลิตภัณฑ์ กระบวนทัศน์การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนทัศน์การประเมินแบบสืบสวนสอบสวน กระบวนทัศน์การประเมินเชิงธรรมชาติและมีส่วนร่วม

กระบวนทัศน์การประเมินตนเอง กระบวนทัศน์การประเมินเน้นทฤษฎี นอกจากนี้ในตำราเล่มนี้

ยังได้นำเสนอผลวิจัยแนวหน้าเกี่ยวกับวิธีวิทยาการประเมิน นำเสนอธรรมชาติของวิทยาการประเมิน

ตลอกจนบทนำเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของสังคมโลก สังคมไทย และวิสัยทัศน์การศึกษาสำหรับวันพรุ่งนี้

 

จำนวน :

1

 • 1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า (พิมพ์ครั้งที่ 6)

วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่าเล่มนี้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงศาสตร์แห่งคุณค่า

ศาสตร์แห่งกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศแห่งคุณค่า ซึ่งเป็นยอดของความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน

ในตำราเล่มนี้ได้นำเสนอกระบวนการทัศน์มีการประเมินคัดสรร ได้แก่ กระบวนทัศน์การประเมินตามวัตถุประสงค์

กระบวนทัศน์การประเมินเพื่อการจัดการ กระบวนทัศน์การประเมินผลิตภัณฑ์ กระบวนทัศน์การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนทัศน์การประเมินแบบสืบสวนสอบสวน กระบวนทัศน์การประเมินเชิงธรรมชาติและมีส่วนร่วม

กระบวนทัศน์การประเมินตนเอง กระบวนทัศน์การประเมินเน้นทฤษฎี นอกจากนี้ในตำราเล่มนี้

ยังได้นำเสนอผลวิจัยแนวหน้าเกี่ยวกับวิธีวิทยาการประเมิน นำเสนอธรรมชาติของวิทยาการประเมิน

ตลอกจนบทนำเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของสังคมโลก สังคมไทย และวิสัยทัศน์การศึกษาสำหรับวันพรุ่งนี้

 


คำนำ : วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า (พิมพ์ครั้งที่ 6)

ตำราเรื่อง "วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา" เล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 6 ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน

ที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ช่วยรับภาระในการจัดพิมพ์ และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ช่วยจัดจำหน่ายตำราเล่มนี้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ

การประเมินเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสาระสนเทศเพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

การประเมินจึงเป็นกลไกที่ช่วยในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล

ทั้งนี้คุณภาพและมาตราฐานของการประเมินขึ้นอยู่กับวิธีวิทยาการประเมินที่นักประเมินจำเป็นต้องศึกษา

และประเมินวิธีวิทยาการประเมินในกระบวนทัศน์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อคัดเลือกระเบียบวิธีการประเมิน

ที่เหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ตำราเล่มนี้จึงเป็นเพื่อนคู่คิดของนักประเมินในการคัดเลือก

กระบวนทัศน์การประเมินที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การคัดเลือกและออกแบบวิธีการประเมินที่เหมาะสมที่สุด

ซึ่งจะนำไปสู่การประเมินที่นำไปสู่การตัดสินใจ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหวังไว้

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้คงสาระสำคัญของวิธีวิทยาการประเมินซึ่งเป็นศาสตร์แห่งคุณค่า

เพียงแต่แก้ไขการพิมพ์ให้ถูกต้องตามที่ผู้อ่านได้เสนอแนะ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้สนใจ รวมทั้งการหนุนเสริมให้การประเมินมีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น

อีกทั้งการสร้างความเข้มแข็งศาสตรแห่งคุณค่าที่ว่าด้วยวิธีวิทยาการประเมินด้วย

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

มีนาคม 2559


สารบัญ : วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า (พิมพ์ครั้งที่ 6)

  • บทนำ
  • วิทยาการประเมิน
  • กระบวนทัศน์การประเมินตามวัตถุประสงค์
  • กระบวนทัศน์การประเมินเพื่อการจัดการ
  • กระบวนทัศน์การประเมินเน้นทฤษฎี
  • กระบวนทัศน์การประเมินตนเอง
  • กระบวนทัศน์การประเมินผลิตภัณฑ์
  • กระบวนทัศน์การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • กระบวนทัศน์การประเมินแบบสืบสวนสอบสวน
  • กระบวนทัศน์การประเมินเชิงธรรมชาติและมีส่วนร่วม
  • การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกระบวนทัศน์การประเมิน
  • การวิจัยเกี่ยวกัยวิธีการประเมิน
  • บรรณานุกรม
  • ดัชนีค้นเรื่อง
  • ดัชนีผู้แต่ง
  • ประวัติผู้เขียน


ข้อมูลเพิ่มเติม : วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า (พิมพ์ครั้งที่ 6)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า (พิมพ์ครั้งที่ 6) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า (พิมพ์ครั้งที่ 6)