บุคลิก พลิกชีวิต

“บุคลิกพลิกชีวิต” เล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายถึงบุคลิกภาพโดยองค์รวม (Holistic Personality)เพื่อให้เราทราบว่า แบบฉบับพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่นั้นมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตของคนเราตลอดทั้งชีวิตด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น ทั้ง 6 ภาค ได้แก่ รูปแบบของบุคลิกภาพ, การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความคิด, การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสื่อสาร, การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออก, การแต่งหน้าทำผมและการแต่งกาย และ บุคลิกภาพแปรปรวน โดยเนื้อหาได้รวบรวมจากความรู้ ประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งเป็นวิทยากรให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต ศาสนา ปรัชญา การสื่อสาร บุคลิกภาพ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาตลอดระยะเวลาการทำงานทำให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้อย่างแท้จริง เมื่ออ่านจบเราจะพบว่าบุคลิกภาพ ไม่ใช่เพียงแค่ เสื้อผ้าหน้าผมเพียงเท่านั้น แต่ความหมายคือชีวิตทั้งชีวิต ซึ่งเราสามารถที่จะศึกษาและเปลี่ยนแปลงจน “พลิกชีวิต” ได้ คำนำสำนักพิมพ์ บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เชื่อเถอะว่า คำกล่าวนี้ไม่ได้เกินจากความเป็นจริงสักนิดเพราะ... บุคลิกและการแต่งกาย เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะช่วยกำหนดความสำเร็จของคุณให้ง่ายและเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือในการดำเนินชีวิต ถ้าเราเข้าใจและปรับปรุงตนเองจนสามารถสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นได้ตั้งแต่แรกพบ (First Impression) ภาพลักษณ์นั้นจะเป็นที่จดจำไปตลอด วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ (อาจารย์แดง) ผู้เขียน ได้รวบรวมเรียบเรียงให้เห็นมุมมองด้านบุคลิกภาพ โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน คือ ความคิด การสื่อสาร และคุณธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านทราบว่า บุคลิกไม่ใช่เพียงแค่การแต่งกายหรือกิริยามารยาทเพียงเท่านั้น แต่ลึกลงไปถึงจิตใจ ซึ่งหมายความว่า ชีวิตที่ไม่หยุดพัฒนาและนำพาให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย หนังสือ “บุคลิกพลิกชีวิต” ผู้เขียนยังนิยามคำว่า บุคลิกภาพองค์รวม (Holistic Personality) เพื่อให้เราทราบว่า แบบฉบับพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่นั้น มีความสำคัญในแต่ละช่วงวัยที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ภาค ได้แก่ รูปแบบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความคิด การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออก การแต่งหน้าทำผมและการแต่งกาย และบุคลิกภาพแปรปรวน โดยได้รวบรวมจากความรู้ ประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งเป็นวิทยากรให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต ศาสนา ปรัชญา การสื่อสาร บุคลิกภาพ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาตลอดระยะเวลาการทำงานมากกว่า ๓๐ ปี ทำให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้อย่างแท้จริง ทางสำนักพิมพ์หวังว่า เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ พร้อมนำสาระที่ได้รับไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพองค์รวมอย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งขึ้น น้อมคารวะทุกดวงจิตที่ดีงาม สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
จำนวน :

1

215.00 บาท

60.00 บาท

"คุณประหยัดไป 155.00 บาท (72.09 %)"

Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด

“บุคลิกพลิกชีวิต” เล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายถึงบุคลิกภาพโดยองค์รวม (Holistic Personality)เพื่อให้เราทราบว่า แบบฉบับพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่นั้นมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตของคนเราตลอดทั้งชีวิตด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น ทั้ง 6 ภาค ได้แก่ รูปแบบของบุคลิกภาพ, การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความคิด, การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสื่อสาร, การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออก, การแต่งหน้าทำผมและการแต่งกาย และ บุคลิกภาพแปรปรวน โดยเนื้อหาได้รวบรวมจากความรู้ ประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งเป็นวิทยากรให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต ศาสนา ปรัชญา การสื่อสาร บุคลิกภาพ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาตลอดระยะเวลาการทำงานทำให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้อย่างแท้จริง เมื่ออ่านจบเราจะพบว่าบุคลิกภาพ ไม่ใช่เพียงแค่ เสื้อผ้าหน้าผมเพียงเท่านั้น แต่ความหมายคือชีวิตทั้งชีวิต ซึ่งเราสามารถที่จะศึกษาและเปลี่ยนแปลงจน “พลิกชีวิต” ได้ คำนำสำนักพิมพ์ บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เชื่อเถอะว่า คำกล่าวนี้ไม่ได้เกินจากความเป็นจริงสักนิดเพราะ... บุคลิกและการแต่งกาย เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะช่วยกำหนดความสำเร็จของคุณให้ง่ายและเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือในการดำเนินชีวิต ถ้าเราเข้าใจและปรับปรุงตนเองจนสามารถสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นได้ตั้งแต่แรกพบ (First Impression) ภาพลักษณ์นั้นจะเป็นที่จดจำไปตลอด วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ (อาจารย์แดง) ผู้เขียน ได้รวบรวมเรียบเรียงให้เห็นมุมมองด้านบุคลิกภาพ โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน คือ ความคิด การสื่อสาร และคุณธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านทราบว่า บุคลิกไม่ใช่เพียงแค่การแต่งกายหรือกิริยามารยาทเพียงเท่านั้น แต่ลึกลงไปถึงจิตใจ ซึ่งหมายความว่า ชีวิตที่ไม่หยุดพัฒนาและนำพาให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย หนังสือ “บุคลิกพลิกชีวิต” ผู้เขียนยังนิยามคำว่า บุคลิกภาพองค์รวม (Holistic Personality) เพื่อให้เราทราบว่า แบบฉบับพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่นั้น มีความสำคัญในแต่ละช่วงวัยที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ภาค ได้แก่ รูปแบบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความคิด การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออก การแต่งหน้าทำผมและการแต่งกาย และบุคลิกภาพแปรปรวน โดยได้รวบรวมจากความรู้ ประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งเป็นวิทยากรให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต ศาสนา ปรัชญา การสื่อสาร บุคลิกภาพ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาตลอดระยะเวลาการทำงานมากกว่า ๓๐ ปี ทำให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้อย่างแท้จริง ทางสำนักพิมพ์หวังว่า เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ พร้อมนำสาระที่ได้รับไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพองค์รวมอย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งขึ้น น้อมคารวะทุกดวงจิตที่ดีงาม สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว