MODREN ภาษาไทย ป.3

สรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่องสอดคล้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และมีแบบทดสอบประจำภาคต้นและภาคปลาย เหมาะสำหรับใช้ในการ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

95.00 บาท

90.25 บาท

"คุณประหยัดไป 4.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : MODREN ภาษาไทย ป.3


รายละเอียด : MODREN ภาษาไทย ป.3

- สรุปเนื้อหาที่สำคัญใยแต่ละเรื่องสอดคล้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- ในแต่ละหัวข้อมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียน
- มีแบบทดสอบประจำภาคทั้งภาคต้นและภาคปลาย

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว