แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม

สังคม (Sociology) เป็นศาสตร์หนึ่งของสัมคมศาสตร์ที่ประกอบด้วยศาสตร์พื้นฐาน (Episteme) และศาสตร์ประยุกต์ (Techne) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบแผนของพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์
จำนวน :

1

340.00 บาท

323.00 บาท

"คุณประหยัดไป 17.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม


รายละเอียด : แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยความรักและความตั้งใจว่าจะมอบให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม กับเพื่อให้นักพัฒนาสังคมที่ทำงานในระดับพื้นที่และผู้อ่านทั่วไปที่สนใจได้มีเอกสารทางวิชาการไว้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานและการค้นคว้าอ้างอิง เนื่องจากผู้เขียนพบว่าปัจจุบันตำรับตำราและเอกสารทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมที่เป็นภาษาไทยนั้นมีอยู่น้อยมากและไม่ทันสมัย นอกจากนี้การที่ผู้เขียนเคยปฏิบัติงานพัฒนาสังคมทั้งในองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐก่อนมาสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ทำให้ได้ทราบว่าในปัจจุบันมีผู้ทำงานด้านการพัฒนาจำนวนมากที่ใช้เพียงสามัญสำนึก และมีจำนวนไม่น้อยที่ทำงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐหรือนโยบายของหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่เพื่อความอยู่รอดไปวันๆ โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ลุ่มลึกในงานที่ทำทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งขาดทักษะในการวิเคราะห์บริบททางสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่เป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ และขาดประสบการณ์ในการวิจัยนโยบาย ตลอดจนการประเมินผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีคณาจารย์ใหม่ๆ จำนวนไม่น้อยที่ขาดประสบการณ์ด้านการพัฒนา แต่ต้องรับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาด้านการพัฒนาให้กับนิสิตนักศึกษาจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สูงสุด ผู้เขียนจึงได้รวบรวมและสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคมจากเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานวิจัย และข้อมูลเชิงประจักษ์ภาคสนามของผู้เขียน สำหรับข้อมูลที่ได้จากเอกสารทางวิชาการ ผู้เขียนได้ทำเชิงอรรถและอ้างอิงไว้ในรายชื่อเอกสารท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมได้โดยสะดวก ในส่วนของผลงานวิจัยของผู้เขียนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2550-2554) ผู้เขียนได้ถอดบทเรียนไว้ในรูปของกรณีศึกษา ทั้งนี้ผู้เขียนได้กำหนดแนวทางการนำเสนออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรก ได้แก่ ส่วนนำ ประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานด้านความรู้และการเรียนรู้ แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา และแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสหลัก แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคมทางเลือก และแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคมร่วมสมัย ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาสังคม การสื่อสารเพื่อการพัฒนา และการประยุกต์งานวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม ส่วนสุดท้าย ได้แก่ บทสรุป

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว