ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 115.00 บาท

109.25 บาท

Facebook Twitter Send to friend

หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบ O-NET ป.6 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ป.6 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเนื้อหาประกอบด้วย แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมกว่า 700 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม และนักเรียนยังสามารถใช้เตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และปลายภาคอีกด้วย