ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 150.00 บาท

142.50 บาท

Facebook Twitter Send to friend

สัญญาทางปกครอง เป็นศัพท์ทางกฏหมายที่เกิดขึ้นใหม่เพียงเมื่อ
ประมาณ 10 กว่าปีนี้ในสังคมไทย สัญญาทางปกครองคืออะไร มีความสำคัญ
เช่นไร หนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและ
ลักษณะของสัญญาทางปกครอง รวมทั้ง หลักเกณฑ์ทางกฏหมายที่เหมาะสม
และการนำมาใช้ในประเทศไทยต่อไป