ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 200.00 บาท

190.00 บาท

E-Books

139.00 บาท

You save 31% (61 baht)
from books price
Facebook Twitter Send to friend

ที่ผ่านมาเราศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่าด้วยการใช้แต่หลักฐานของทางฝ่ายไทยข้างเดียว

บทความที่ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ นำมาเสนอในที่นี้ มุ่งศึกษาและตีแผ่เรื่องราวในสงครามที่ไทยมีกับพม่าตามที่มีปรากฏในพงศาวดารพม่าฉบับต่างๆ ซึ่งมีสาระและมุมมองที่หาอ่านไม่ได้ในเอกสารไทย

สำหรับการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ ดร. สุเนตร ได้เพิ่มบทความที่เขียนขึ้นใหม่อีก ๓ เรื่องคือ จากพงศาวดารพม่ารามัญถึงคำให้กับชาวอังวะ : ข้อค้นพบและการตีความใหม่ม บางกอก-กรุงธนบุรีในแผนที่พม่าโบราณ, พระวิสุทธิเทวีกษัตรีแห่งล้านนา

ข้อมูลใหม่เหล่านี้จะพลิกความรู้และความเข้าใจเดิมที่มีตกทอดกับสืบมาในแวดวงการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า