ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.5

สุพัตรา สดายุรัตน์

ภูมิบัณฑิต

9789744328298

336

18.9 x 25.9 x 1.6 cm

580 g

คู่มือเรียน-ชั้นประถม

Paperback

Promotion

  • คู่มือแบบเรียนที่ร่วมรายการ ลด 15%

Books

ราคา 130.00 บาท

110.50 บาท

Facebook Twitter Send to friend

หนังสือ คู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๕ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาไทยตลอดจนครูและนัก

เรียนได้ใช้เป็นคู่มือในการอ่านเสริมเพิ่มเติมความรู้ เนื้อหาในเล่มตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑