ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

แบบฝึกเสริมทักษะคัดไทย ๑ (ใหม่)

นรบดี สิริเนาวพงศ์

ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2012011900048

52

18.8 x 26.1 x 0.3 cm

110 g

คู่มือเรียน-ชั้นประถม

Paperback

Promotion

  • Flash Sale ลดทั้งเว็บ 15%, 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%

Books

ราคา 36.00 บาท

30.60 บาท

Facebook Twitter Send to friend

หนังสือ แบบฝึกทักษะ คัดไทย ๑ เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มุ่งให้เด็กได้ฝึกเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลข และัเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ในภาษาไทยให้ถูกต้อง สวยงาม และนอกจากจะมุ่งเสริมให้เด็กฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้อง สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังได้ใช้เป็นบูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆอีกด้วย