ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด
  ฝึกจับใจความสำคัญในเรื่องต่างๆและสรุปใจความของเรื่องได้อย่างเข้าใจ