ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 160.00 บาท

152.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend

หลักพืชกรรม เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และชีวิตประจำวันของมนุษย์ เนื่องจากพืชมีจำนวนมากในโลกนี้ จึงต้องมีหลักการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ ประเภท หรือชนิด เพื่อการจดจำ นอกจากนี้ความสำคัญขององค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก