ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

เสริมสร้างสมาธิให้จดจ่ออยู่กับเส้น

ฝึกการทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา

พัฒนาการใช้กลามเนื้อมือในการเคลื่อนไหว