ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

"เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย"
โครงการท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
ประเทศไทยเราจะได้ประโยชน์หรือไม่
หรือได้อีกมากมายเท่าไหร่ ท่านต้องอ่าน
การเตรียมงานของหน่อยงานรัฐบาลทั้ง 2 (พม่า-ไทย)
พร้อมด้วยการเตรียมตัวของประชาชนคือ คนพม่า กับคนไทย
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ หรือเส้นทางที่โครงการนี้จะต้องใช้พื้นที่
พื้นที่เหล่านั้น ไม่ได้กลายเป็นทอง แต่จะกลายเป็นเพชร