ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

เตรียมตัวให้น้องๆ ได้ฝึกการลากเส้น การใช้กล้ามเนื้อมือ และได้เรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล