ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 140.00 บาท

133.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อฝึกใช้ร่วมกับทักษะฟัง - พูด - อ่าน - เขียน
รวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนกลางที่ใช้อย่างกว้างขวางทุกวงการและแบบเรียนภาษาจีน
เพื่อเป็นคู่มือค้นคว้า ช่วยเสริมทักษะทางภาษาจีนกลาง